Pozew na urzędowym formularzu

Pozew na urzędowym formularzu

Omówiliśmy w już istotę Elektronicznego Postępowania Upominawczego.  EPU jest  jednym z kilku możliwości dochodzenia należności. Posiada ono mnóstwo plusów, ale niestety jest ograniczone co do kręgu podmiotów, które dysponują uprawnieniami do korzystania z e-sądu. W niniejszym wpisie skupimy się na specjalnie przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości formularzu za pomocą, którego możemy zainicjować postępowanie o zapłatę, zmierzające do odzyskania naszych wierzytelności. Nie potrzebujemy w tym celu specjalnie zarejestrowanego profilu (tak jak w przypadku e-sądu) czy dodatkowych uprawnień jak adwokat lub radca prawny.

Kiedy możemy złożyć pozew na formularzu

Pozew na formularzu możemy złożyć w sprawie, która będzie rozpatrywana w postępowaniu uproszczonym, czyli  w sprawach, w których powód dochodzi roszczenia wynikającego z:

      – umowy (jeżeli dochodzona należność nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych),

      – rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową (jeżeli dochodzona należność nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych),

      – umowy najmu lokali mieszkalnych, opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej (bez względu na wartość przedmiotu sporu).

Ponadto zgodnie z literą prawa (art. 187 kodeksu postępowania cywilnego) możemy wnieść pozew na formularzu nawet jeśli sprawa nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. Takie uprawnienie przysługuje  usługodawcy lub sprzedawcy  jeżeli dochodzi roszczeń z umów o:

– świadczenie usług pocztowych,

– świadczenie usług telekomunikacyjnych,

– przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej,

– dostarczanie energii elektrycznej,

– dostarczanie gazu,

– dostarczanie oleju opałowego,

– dostarczanie wody,

– odprowadzanie ścieków,

– wywóz nieczystości,

– dostarczanie energii cieplnej.

Analizując poruszone zagadnienie musimy wyjaśnić kto jest usługodawcą oraz kim jest sprzedawca. Usługodawcą jak i sprzedawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. ułomna osoba prawna), która prowadzi działalność zarobkową lub zawodową poprzez świadczenie usług (usługodawca) lub sprzedaż towaru (sprzedawca).

Dlaczego należy złożyć pozew na formularzu

Formularz  urzędowy znacznie ułatwia powodowi napisanie pozwu. Wszystkie wiersze są szczegółowo opisane, dzięki czemu nie pominiemy najistotniejszych informacji z punktu widzenia sądu jaki i stron. Formularz  dostępny jest adresem www.ms.gov.pl oraz w budynkach sądu.

Co jeśli pozew nie zostanie złożony na formularzu

W przypadku złożenia pozwu bez zachowania opisywanego w niniejszym wpisie wymogu, Powód zostanie wezwany przez sąd rozpatrujący sprawę do przedłożenia pozwu na właściwym formularzu. Jeżeli po upływie terminu określonego w wezwaniu nie doręczymy do sądu prawidłowo sporządzonego pozwu, zostanie on nam zwrócony.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *