Jak prawidłowo napisać pozew na formularzu

Napisanie pozwu na formularzu urzędowym nie jest tak skomplikowaną czynnością jak by mogło nam się wydawać. Należy kierować się wskazówkami, które są napisane w poszczególnych komórkach (zacienione pola pozwu) oraz dostosować się do poniższych podpowiedzi, wtedy już jesteśmy na dobrej drodze żeby osiągnąć sukces!

 

Na samym początku określamy wartość przedmiotu sporu (zaokrągloną do pełnych złotych). Wartość przedmiotu sporu jest to kwota jaką zamierzamy dochodzić w pozwie. W przypadku wnoszenia o zasądzenie kilku należności, wartość przedmiotu sporu należy zsumować.

 

Następnie wskazujemy sąd do, którego będziemy kierować nasz pozew. Możemy skorzystać z kilku wariantów wyboru właściwego sądu, które przewiduje kodeks postępowania cywilnego. Żeby nie odbiegać od tematu, wskażę w niniejszym wpisie, że właściwym sądem będzie ten w, którym okręgu zamieszkuje pozwany. Pamiętajmy, że w przypadku wskazania złego sądu – pozew zostanie przekazany zgodnie z właściwością, z zachowaniem terminu, w którym został przez nas wniesiony.

 

Po wykonaniu powyższych kroków wypełniamy dane dotyczące powoda – imię, nazwisko, adres, nr PESEL, w przypadku osoby prawnej – pełną nazwę, adres siedziby, numer identyfikujący osobę prawną (KRS, NIP, REGON). Możemy również wskazać dane pełnomocnika oraz dodatkowy adres do korespondencji.

 

Określenie pozwanego  to jeden z najważniejszych punktów podczas pisania pozwu. Żeby nie pozwać niewłaściwej osoby musimy dokładnie podać imię i nazwisko pozwanego, w przypadku podmiotu gospodarczego pełną jego nazwę, adres miejsca zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej) lub adres siedziby (w przypadku podmiotu gospodarczego). Dodatkowo wskazujemy numer PESEL, NIP, REGON  czy KRS pozwanego. Dane identyfikujące osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej znajdziemy w  Internecie, wystarczy tylko dobrze poszukać.

Jeżeli ilość rubryk jest niewystarczająca żeby wpisać wszystkich powodów lub pozwanych mamy do dyspozycji formularz DS. Wypełniamy go identycznie z powyższymi wskazówkami.

 

W rubryce 6.1. znajdziemy wiersze dotyczące określenia żądania pozwu. W pierwszym wierszu wskazujemy łączną kwotę, którą dochodzimy. Tym razem podajemy wartość razem z groszami, nie zaokrąglając do pełnych złotych.  Poniżej wymieniamy wszystkie należności, o których zasądzenie wnosimy (poszczególne kwoty wynikające np. z niezapłaconych faktur), podając w kolumnie obok jakich odsetek żądamy oraz wskazujemy  termin początkowy i końcowy naliczania odsetek.

Gdy powództwo jest wnoszone przez więcej niż jednego powoda lub jest  skierowany przeciwko więcej niż jednemu pozwanemu, należy wskazać, w jaki sposób sąd ma zasądzić dochodzoną kwotę (solidarnie lub w inny oznaczony sposób).

 

W pozwie możemy także określić inne żądanie o jakiego zasądzenie wnosimy: nakazanie określonego zachowania się, wydania rzeczy czy innych określonych w formularzu jako ’’pozostałe’’. Wskazując tę opcję należy opisać zachowanie, które sąd ma nakazać, lub opisać rzecz, której wydanie ma być nakazane (tak, aby wyrok mógł być wykonany), o ile to niezbędne – również wskazać termin wykonania. W przypadku wskazania opcji „pozostałe” – należy dokładnie wskazać treść takiego żądania.

 

W punkcie 7. formularza składamy wniosek dotyczący żądania zwrotu od pozwanego kosztów procesu.  Możemy  wskazać wyliczoną kwotę poniesionych kosztów, jak również zastosować formułę, iż Powód wnosi o zasądzenie od Pozwanego zwrotu poniesionych kosztów postępowania. Sąd zajmie się kalkulacją kosztów i w przypadku uwzględnienia powództwa zasądzi na rzecz powoda zwrot kosztów proces według sporządzonego rachunku.

 

Kolejny wiersz formularza przewiduje inne wnioski powoda, o które w pozwie wnosi. Może to być wniosek o:

– przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda,

-zabezpieczenia powództwa,

-nadanie wyrokowi natychmiastowej wykonalności,

– rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym,

-wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych,

– dokonanie oględzin,

– polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;

– zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

 

Jedną z najbardziej istotnych części naszego pozwu jest uzasadnienie. To tutaj możemy opisać szczegółowo zaistniałą sytuację oraz przedstawić wszystkie istotne fakty, z których wynika, że żądanie pozwu jest zasadne. W tej części pozwu określamy termin wymagalności dochodzonych roszczeń.

 

W rubryce nr 10. przedstawiamy wszystkie posiadane przez nas dowody wraz z okolicznościami , na które je powołujemy. W przypadku wskazywania dowodów należy je szczegółowo opisać poprzez podanie nazwy dowodu, jego numeru, daty wydania itp.  W przypadku powołania dowodu z zeznań świadków, nie zapominajmy o podaniu adresu do doręczeń.

Kiedy ilość dowodów, które posiadamy przekracza liczbę 4 bez problemu możemy skorzystać z formularza WD. Sposób wypełnienia go jest identyczny jak w formularzu do pozwu.

 

Punkt 12 formularza ujawnia informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. W przypadku, kiedy do takich prób nie doszło, wyjaśniamy przyczyny, dla których powód nie podjął polubownego rozwiązania sprawy. Pamiętajmy, że przedsądowe wezwanie do zapłaty spełnia przesłanki, kwalifikujące go jako próbę pozasądowego rozwiązania sporu.

W przedostatniej rubryce wypisujemy wszystkie załączniki dołączone do pozwu. Załącznikiem nie są tylko dowody powołane w pozwie ale również opłata sądowa, pełnomocnictwo, opłata skarbowa czy KRS reprezentowanej spółki (dla wykazania, że pełnomocnictwo zostało należycie udzielone). Pozew należy złożyć w kilku egzemplarzach (dla sądu oraz po jednym dla każdego z pozwanych).

 

Pamiętajmy!

-Formularz należy wypełnić czytelnie, nie możemy dokonywać skreśleń i poprawek.

– W przypadku wystąpienia tekstu ze znakiem *- należy skreślić nieodpowiadający nam wariant, zostawiając właściwą treść.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *