Jak prawidłowo napisać pozew w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym

Jak prawidłowo napisać pozew w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym

W poprzednim wpisie wskazaliśmy ogólną charakterystykę Elektronicznego Postępowania Upominawczego. W tym skupię się na wskazaniu jak prawidłowo stworzyć pozew w EPU, aby otrzymać przeciwko pozwanemu nakaz zapłaty.

Pierwszym niezbędnym elementem jest posiadanie aktywnego konta użytkownika oraz dysponowanie ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego. Konto użytkownika może założyć każda osoba będąca powodem lub działająca w imieniu powoda (pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy czy też osoba reprezentująca), poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wniosku o rejestrację konta dostępnego na stronie EPU. Aby nasz pozew został skutecznie złożony niezbędne jest jego podpisanie certyfikatem kwalifikowanym – wszelkie informacje o możliwości  pobrania certyfikatu znajdują się na stronie EPU.

W momencie uzyskania konta użytkownika, po zalogowaniu do systemu możemy przystąpić do tworzenia pozwu, w zakładce „złóż nowy pozew”.

Kreator tworzenia pozwu składa się z 6 zakładek, które należy wypełnić w odpowiedniej kolejności, aby program przepuścił nas do kolejnej części.

 

  1. Pierwszym formularzem wymagającym uzupełnienia jest „Definiowanie Powodów”. Na tym etapie wskazujemy wszelkie dane niezbędne do określenia powoda tj.:

– imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych,

– imię i nazwisko oraz nazwę działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

– nazwa/firma wraz ze wskazaniem siedziby w przypadku osób prawnych/jednostek organizacyjnych.

– adres Powoda,

– dane identyfikujące – PESEL/NIP/KR

Pamiętać należy, że musimy wypełnić zakładki oznaczone czerwoną gwiazdką.

  1. Kolejnym elementem, który uzupełniamy jest zakładka informacja o reprezentacji. W tym przypadku wszystkie niezbędne elementy zostaną zaciągnięte przez system z informacji podanych przez nas przy tworzeniu naszego konta. Uzupełniamy jedynie opis odnośnie umocowania, na podstawie którego reprezentujemy powoda.

  1. Trzecia zakładka, którą uzupełniamy dotyczy Pozwanego. Tak jak w przypadku Powoda, określamy czy Pozwany jest osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną czy też jednostką organizacyjną. Wskazujemy:

– imię i nazwisko Pozwanego, jego adres zamieszkania oraz dane identyfikujące Pozwanego – PESEL lub NIP,

– nazwę działalności gospodarczej w przypadku, gdy Pozwany jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, adres do doręczeń dla przedsiębiorcy (dostępny na ogólnodostępnej stronie CEPIK) oraz PESEL lub NIP,

– w przypadku osoby prawnej – jej nazwę oraz siedzibę spółki. W przypadku osób prawnych obowiązkowo wskazujemy adres odpowiadający adresowi siedziby spółki w KRS oraz jej dane identyfikujące – NIP/REGON/KRS.

W przypadku EPU tak jak i w pozwie składanym w wersji papierowej do Sądu nie mamy żadnych ograniczeń odnośnie ilości pozwanych, możemy pozwać solidarnie taką ilość osób, która jest naszym zdaniem niezbędna do dochodzenia naszych zobowiązań.

  1. Po uzupełnieniu wszystkich danych odnośnie Pozwanego, kreator tworzenia pozwu przenosi nas do czwartej zakładki „Definiowanie listy dowodów”. Charakterystyką EPU, jest to, że do pozwu nie dołącza się dowodów jak ma to miejsce w tradycyjnym pozwie. W związku z powyższym musimy wszystkie dowody szczegółowo opisać, na jaką okoliczność są przez Powoda powoływane.

Jak wynika z powyższej grafiki przy powoływaniu dowodów wskazujemy:

Typ dowodu – do wyboru mamy cztery możliwości: „inny”, „umowa”, „faktura” oraz „akt notarialny”. – Numer identyfikujący – nie jest to element obowiązkowy, natomiast z doświadczenia wynika, że fakt jego wpisania świadczy na naszą korzyść,

– Data wystawienia dowodu – wskazujemy datę umowy/faktury/aktu notarialnego,

– Fakt podlegający stwierdzeniu – wskazanie dlaczego powołujemy taki dowód np. w przypadku umowy będzie to istnienie i treść umowy o świadczenie usługi, w przypadku faktury będzie to istnienie i treść faktury VAT za wykonaną usługę na kwotę x zł oraz termin płatności.

opis/uzasadnienie – wskazujemy uzasadnienie, dlaczego powołujemy taki a nie inny dowód np. w przypadku umowy będzie to „na podstawie powołanej umowy Powód świadczył usługę na rzecz Pozwanego.

Ważne jest, aby opisać dowód jak najrzetelniej, aby referendarz rozpatrujący pozew nie miał żadnych wątpliwości co do jego istnienia. Odnośnie liczby dowodów nie ma żadnego ograniczenia i możemy powołać taką ilość jaka jest nam niezbędna.

 

  1. Definiowanie listy roszczeń – to przedostatnia zakładka, którą musimy uzupełnić tworząc pozew.

Wartość – wskazujemy kwotę. Jeśli dochodzimy w pozwie, roszczenia wynikającego z dwóch odrębnych faktur to w rubryce wartość wskazujemy każde roszczenie oddzielnie.

Data wymagalności – data wskazująca od kiedy roszczenie jest wymagalne, najczęściej w przypadku faktur będzie to termin płatności faktury, a w przypadku noty odsetkowej będzie to data wystawienia noty.

Typ roszczenia – do wyboru mamy roszczenia cywilne, gospodarcze, pracownicze – wszystko zależy od charakteru naszej sprawy.

Następnie musimy określić rodzaj odsetek, których się domagamy od Pozwanego. Do wyboru mamy kilkanaście możliwości w tym, pole „opis”, w której w 10000 znaków Powód ma możliwość dowolnego określenia żądania odsetek. Na stronie EPU znajdziemy dokument dostępny dla wszystkich, jak przygotować pozew w zakresie nowych trybów odsetkowych wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 09.10.2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1830).

Po wyborze rodzaju odsetek, przechodzimy do kolejnej zakładki, w której określamy datę, od której domagamy się zasądzenia odsetek. Wskazuję, że najczęściej spotykaną datą, w przypadku faktur będzie data przypadająca dzień po terminie płatności np. termin płatności faktury przypadał na dzień 2019-02-04 to odsetek żądamy wówczas od dnia 2019-02-05. Jednocześnie w pozwie należy określić do jakiej daty odsetki mają być naliczane i tu również najczęściej spotykaną opcją jest zaznaczenie pola „do dnia zapłaty”. W przypadku dochodzenia od pozwanego not odsetkowych, odsetek dochodzimy od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Po wskazaniu dat od kiedy do kiedy dochodzimy odsetek i dodaniu odsetek przechodzimy do kolejnej zakładki, w której wybieramy z listy rozwijalnej wprowadzony wcześniej przez nas dowód przypisany do konkretnego dowodu. Czynność powtarzamy tyle razy ile roszczeń dochodzimy w pozwie np. nasz pozew składa się z trzech różnych faktur, to wówczas trzykrotnie określamy datę wymagalności, datę naliczania odsetek i  tyle samo razy powołujemy odpowiadającą danemu roszczeniowi fakturę VAT.

 

  1. Ostatnim etapem tworzenia pozwu jest „Podsumowanie”. Charakterystyką jest, że program sam, poprzez wprowadzone przez nas roszczenia wyliczy jego sumę oraz należną do zapłaty opłatą sądową za złożony pozew.

Na tym etapie musimy zaznaczyć poprzez wybranie właściwego okienka czego żądamy. Do wyboru mamy:

– żądanie zasądzenia zwrotu opłaty sądowej – należy zaznaczyć, jeśli chcemy, aby w przypadku wydania nakazu zapłaty koszty poniesionej przez nas opłaty sądowej obciążały Pozwanego,

-żądanie zasądzenia zwrotu innych kosztów – po zaznaczeniu tego okienka, poniżej pojawi nam się rubryka odnośnie wysokości żądania innych kosztów oraz okienko do wskazania uzasadnienia żądania tychże kosztów – w związku z faktem, że opłacenie pozwu w EPU odbywa się za pośrednictwem płatności on-line, z tytułu płatności dotpay podbierana jest od użytkownika prowizja e-card za opłacenie pozwu, która stanowi 0,0001% wartości transakcji, nie mniej jednak niż 0,19 zł. W związku z powyższym możemy żądać zasądzenia w/w kosztów od Pozwanego.

– złożenie wniosku o umorzenie postępowania w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, zgodnie z art. 50532 § 3 k.p.c. oraz złożenie wniosku o umorzenie postępowania w przypadku

uchylenia nakazu zapłaty, zgodnie z art. 50534 § 3 k.p.c. – wybieramy, gdy nie chcemy, aby EPU przekazało nasz pozew do Sądu właściwości ogólnej  w dwóch wymienionych przypadkach wówczas zaznaczamy te dwie opcje,

obniżenie opłaty sądowej w wypadku roszczeń wynikających z czynności bankowych, przysługujące konsumentów i osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo rodzinne –od 15 kwietnia 2016 r., według art. 13 ust. 1a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłata stosunkowa w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pobierana od konsumenta albo osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rodzinne wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych.

– żądanie zasądzenia zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – zaznaczamy jedynie, gdy Powoda reprezentuje profesjonalny pełnomocnik tj. adwokat/radca prawny.

Następnie przystępujemy do uzasadnienia pozwu – wszystkie niezbędne elementy jakie powinno zawierać uzasadnienie pozwu znajdują się na stronie EPU w zakładce „konieczne elementy uzasadnienia pozwu”, gdzie zostały szczegółowo opisane. Wskażę, że niezbędne są:

– wskazanie podstawy faktycznej dochodzonego roszczenia pieniężnego np. gdy nasze roszczenie wynika z umowy, to należy wskazać datę jej zawarcia, formę, rodzaj poprzez podanie jej nazwy np. umowa sprzedaży,

– datę powstania roszczenia,

– termin, w którym strony miały spełnić swoje świadczenia,

– w przypadku gdy źródłem żądania pozwu jest czyn zabroniony, należy go opisać ze wskazaniem czasu i miejsca.

 

Na samym końcu wskazujemy numer rachunku bankowego Powoda oraz numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić opłatę sądową np. w przypadku wydania zarządzenia o zwrocie pozwu.

 

Po wprowadzeniu wszystkich powyższych danych, polecam sprawdzić czy wszystkie wprowadzone przez nas dane są poprawne, gdyż w przypadku jakieś pomyłki referendarz może mieć wątpliwości co do naszego roszczenia i wówczas stwierdzi brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i wydane zostanie postanowienie o przekazaniu sprawy według właściwości, co znacznie wydłuży czas rozpatrzenia sprawy.

 

Na samym końcu wskażę, że w przypadku, gdy nie czują się Państwo na siłach w samodzielnym napisaniu pozwu lub brak Państwu czasu na jego tworzenie, wówczas warto zwrócić się do kancelarii o pomoc. Nadmienię, że wiele kancelarii w tym nasza, posługuje się specjalnymi programami do pisanina pozwów w EPU, które znacznie ułatwiają składanie pozwu.

 

 

Tagi:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *